Vogelatlas Nederland

Waargenomen soorten

Klik op de om naar de soortkaart van het betreffende seizoen te gaan.

#NaamWintervogelsBroedvogels
1.Rosse Fluiteend--
2.Knobbelzwaan
3.hybride Knobbelzwaan x Zwarte Zwaan--
4.Zwarte Zwaan
5.Zwarthalszwaan
6.Kleine Zwaan--
7.Wilde Zwaan
8.Trompetzwaan
9.Indische Gans
10.Indische Gans x Brandgans--
11.Indische Gans x Grauwe Gans--
12.Indische Gans x Kolgans--
13.Sneeuwgans
14.Ross` Gans--
15.Keizergans
16.Zwaangans
17.Knobbelgans (Chinese)
18.Taigarietgans--
19.Toendrarietgans
20.Rietgans (Taiga of Toendra)--
21.Kleine Rietgans--
22.Grauwe Gans
23.Soepgans
24.Dwerggans
25.Kolgans
#NaamWintervogelsBroedvogels
26.Kolgans x Grauwe Gans--
27.Kleine Canadese Gans (minima)
28.Grote Canadese Gans
29.Hawaiigans--
30.Brandgans
31.Brandgans x Canadese Gans
32.Brandgans x Dwerggans--
33.hybride Brandgans x Dwerggans--
34.Brandgans x Grauwe Gans--
35.Brandgans x Kolgans--
36.Brandgans x Sneeuwgans--
37.Canadese gans x Grauwe gans--
38.Canadese Gans x Kolgans--
39.Roodhalsgans
40.Witbuikrotgans--
41.Rotgans--
42.Zwarte Rotgans--
43.Nijlgans
44.Magelhaengans
45.hybride gans
46.Casarca
47.Casarca x Bergeend--
48.Kaapse Casarca--
49.Australische Bergeend--
50.Paradijscasarca--
#NaamWintervogelsBroedvogels
51.Bergeend
52.Blauwvleugelgans--
53.Spoorwiekgans--
54.Krooneend
55.Peposaca-eend--
56.Tafeleend
57.Hybride Tafeleend x Witoogeend--
58.Witoogeend
59.Ringsnaveleend--
60.Kuifeend
61.Kuifeend x Tafeleend--
62.Kuifeend x Witoogeend--
63.Topper--
64.Kleine Topper--
65.Muskuseend
66.Carolina-eend
67.Mandarijneend
68.Manengans--
69.Rosse Stekelstaart
70.Eider
71.Zwarte Zee-eend--
72.Brilzee-eend--
73.Grote Zee-eend--
74.IJseend--
75.Nonnetje
#NaamWintervogelsBroedvogels
76.Buffelkopeend--
77.Brilduiker
78.Kokardezaagbek
79.Grote Zaagbek
80.Middelste Zaagbek
81.Ringtaling
82.Krakeend
83.Bronskopeend--
84.Chileense Smient --
85.Smient
86.Amerikaanse Smient--
87.Vlekbekeend--
88.Kaneeltaling--
89.Slobeend
90.Wilde Eend
91.Soepeend
92.Wilde Eend x Pijlstaart--
93.Kastanjetaling--
94.Bahamapijlstaart
95.Pijlstaart
96.Zomertaling
97.Siberische Taling --
98.Wintertaling
99.Amerikaanse Wintertaling--
100.Zilvertaling--
#NaamWintervogelsBroedvogels
101.Hottentottaling--
102.Marmereend--
103.hybride eend
104.Korhoen
105.Californische Kuifkwartel--
106.Patrijs
107.Kwartel
108.Helmparelhoen--
109.Kip
110.Kalkoen
111.Zilverfazant--
112.Koningsfazant--
113.Fazant
114.Goudfazant
115.Lady-Amherstfazant--
116.Blauwe Pauw
117.Roodkeelduiker--
118.Parelduiker--
119.IJsduiker--
120.Geelsnavelduiker--
121.Duiker onbekend--
122.Noordse Stormvogel--
123.Grauwe Pijlstormvogel--
124.Stormvogeltje--
125.Vaal Stormvogeltje--
#NaamWintervogelsBroedvogels
126.Jan-van-gent--
127.Aalscholver
128.Grote Aalscholver
129.Kuifaalscholver
130.Roze Pelikaan--
131.Roerdomp
132.Woudaap--
133.Kwak
134.Koereiger
135.Kleine Zilverreiger
136.Grote Zilverreiger
137.Blauwe Reiger
138.Purperreiger
139.Zwarte Ooievaar--
140.Ooievaar
141.Zwarte Ibis
142.Heremietibis--
143.Heilige Ibis
144.Lepelaar
145.Flamingo--
146.Caribische Flamingo--
147.Chileense Flamingo
148.Kleine Flamingo--
149.Dodaars
150.Fuut
#NaamWintervogelsBroedvogels
151.Roodhalsfuut
152.Kuifduiker
153.Geoorde Fuut
154.Wespendief--
155.Zwarte Wouw
156.Rode Wouw
157.Zeearend
158.Vale Gier--
159.Slangenarend--
160.Bruine Kiekendief
161.Blauwe Kiekendief
162.Grauwe Kiekendief--
163.Havik
164.Sperwer
165.Buizerd
166.Arendbuizerd--
167.Ruigpootbuizerd--
168.Visarend
169.Kuifcaracara--
170.Torenvalk
171.Smelleken--
172.Boomvalk--
173.Slechtvalk
174.Waterral
175.Porseleinhoen--
#NaamWintervogelsBroedvogels
176.Klein Waterhoen--
177.Kleinst Waterhoen--
178.Kwartelkoning--
179.Waterhoen
180.Meerkoet
181.Kraanvogel
182.Kroonkraanvogel--
183.Kleine Trap--
184.Scholekster
185.Steltkluut
186.Kluut
187.Kleine Plevier--
188.Bontbekplevier
189.Strandplevier
190.Kaspische Plevier--
191.Morinelplevier--
192.Goudplevier--
193.Zilverplevier--
194.Kievit
195.Kanoet--
196.Drieteenstrandloper--
197.Kleine Strandloper--
198.Bonapartes Strandloper--
199.Krombekstrandloper--
200.Paarse Strandloper--
#NaamWintervogelsBroedvogels
201.Bonte Strandloper
202.Kemphaan
203.Bokje--
204.Watersnip
205.Grote Grijze Snip--
206.Houtsnip
207.Grutto
208.IJslandse Grutto--
209.Rosse Grutto--
210.Regenwulp--
211.Wulp
212.Oeverloper
213.Amerikaanse Oeverloper--
214.Witgat--
215.Zwarte Ruiter--
216.Groenpootruiter--
217.Kleine Geelpootruiter--
218.Tureluur
219.Steenloper--
220.Grauwe Franjepoot--
221.Rosse Franjepoot--
222.Middelste Jager--
223.Kleine Jager--
224.Grote Jager--
225.Drieteenmeeuw--
#NaamWintervogelsBroedvogels
226.Kokmeeuw
227.Dwergmeeuw--
228.Zwartkopmeeuw
229.Stormmeeuw
230.Kleine Mantelmeeuw
231.Baltische Mantelmeeuw--
232.Zilvermeeuw
233.Geelpootmeeuw
234.Pontische Meeuw--
235.Kleine Burgemeester--
236.Kumliens Meeuw--
237.Grote Burgemeester--
238.Grote Mantelmeeuw
239.Dwergstern--
240.Witwangstern--
241.Zwarte Stern--
242.Witvleugelstern--
243.Grote Stern
244.Visdief--
245.Noordse Stern--
246.Zeekoet--
247.Alk--
248.Alk of Zeekoet--
249.Zwarte Zeekoet--
250.Kleine Alk--
#NaamWintervogelsBroedvogels
251.Papegaaiduiker--
252.Stadsduif
253.Holenduif
254.Houtduif
255.Turkse Tortel
256.Zomertortel--
257.Meenatortel--
258.Lachduif
259.Valkparkiet--
260.Pennantrosella--
261.Grasparkiet
262.Grote Alexanderparkiet
263.Halsbandparkiet
264.Senegalpapegaai--
265.Geelvleugelara--
266.Groenvleugelara--
267.Monniksparkiet
268.Koekoek--
269.Kerkuil
270.Oehoe
271.Sneeuwuil--
272.Sperweruil--
273.Dwerguil--
274.Steenuil
275.Bosuil
#NaamWintervogelsBroedvogels
276.Ransuil
277.Velduil
278.Ruigpootuil--
279.Nachtzwaluw--
280.Gierzwaluw--
281.IJsvogel
282.Bijeneter--
283.Hop
284.Draaihals--
285.Grijskopspecht--
286.Groene Specht
287.Zwarte Specht
288.Grote Bonte Specht
289.Middelste Bonte Specht
290.Kleine Bonte Specht
291.Wielewaal--
292.Bruine Klauwier--
293.Grauwe Klauwier--
294.Klapekster
295.Roodkopklauwier--
296.Ekster
297.Gaai
298.Notenkraker--
299.Kauw
300.Russische Kauw--
#NaamWintervogelsBroedvogels
301.Noordse Kauw--
302.Huiskraai
303.Roek
304.Zwarte Kraai
305.Bonte Kraai
306.Zwarte x Bonte Kraai--
307.Raaf
308.Goudhaan
309.Vuurgoudhaan
310.Buidelmees
311.Pimpelmees
312.Koolmees
313.Kuifmees
314.Zwarte Mees
315.Matkop
316.Glanskop
317.Baardman
318.Kuifleeuwerik
319.Boomleeuwerik
320.Veldleeuwerik
321.Strandleeuwerik--
322.Oeverzwaluw--
323.Boerenzwaluw
324.Huiszwaluw--
325.Cetti's Zanger
#NaamWintervogelsBroedvogels
326.Staartmees
327.Witkopstaartmees--
328.Japanse Nachtegaal--
329.Bruinkopdiksnavelmees
330.Swinhoes Boszanger--
331.Grauwe Fitis--
332.Pallas` Boszanger--
333.Bladkoning--
334.Humes Bladkoning--
335.Bruine Boszanger--
336.Bergfluiter--
337.Fluiter--
338.Tjiftjaf
339.Siberische Tjiftjaf--
340.Iberische Tjiftjaf--
341.Fitis--
342.Braamsluiper
343.Woestijnbraamsluiper--
344.Grasmus--
345.Tuinfluiter--
346.Zwartkop
347.Sprinkhaanzanger--
348.Krekelzanger--
349.Snor--
350.Spotvogel--
#NaamWintervogelsBroedvogels
351.Orpheusspotvogel--
352.Bosrietzanger--
353.Kleine Karekiet--
354.Rietzanger--
355.Grote Karekiet--
356.Graszanger
357.Pestvogel--
358.Boomklever
359.Taigaboomkruiper--
360.Kortsnavelboomkruiper
361.Boomkruiper
362.Winterkoning
363.Oevermaina--
364.Spreeuw
365.Roze Spreeuw--
366.Waterspreeuw
367.Zwartbuikwaterspreeuw--
368.Roodbuikwaterspreeuw--
369.Beflijster
370.Merel
371.Kramsvogel
372.Zanglijster
373.Koperwiek--
374.Grote Lijster
375.Grauwe Vliegenvanger--
#NaamWintervogelsBroedvogels
376.Roodborst
377.Noordse Nachtegaal--
378.Nachtegaal--
379.Blauwborst--
380.Zwarte Roodstaart
381.Gekraagde Roodstaart--
382.Paapje
383.Roodborsttapuit
384.Tapuit--
385.Woestijntapuit--
386.Witkruintapuit --
387.Kleine Vliegenvanger
388.Bonte Vliegenvanger--
389.Heggenmus
390.Huismus
391.Ringmus
392.Engelse Kwikstaart--
393.Gele Kwikstaart
394.Noordse Kwikstaart--
395.Grote Gele Kwikstaart
396.Witte Kwikstaart
397.Rouwkwikstaart
398.Grote Pieper--
399.Duinpieper--
400.Siberische Boompieper--
#NaamWintervogelsBroedvogels
401.Boompieper--
402.Graspieper
403.Oeverpieper--
404.Waterpieper--
405.Zebravink--
406.Vink-
407.Keep
408.Europese Kanarie
409.Kanarie--
410.Groenling
411.Putter
412.Sijs
413.Kneu
414.Frater--
415.Kleine Barmsijs
416.Grote Barmsijs--
417.Barmsijs (Grote of Kleine)--
418.Witstuitbarmsijs--
419.Witbandkruisbek--
420.Kruisbek
421.Grote Kruisbek
422.Roodmus--
423.Mexicaanse Roodmus--
424.Goudvink
425.Noordse Goudvink--
#NaamWintervogelsBroedvogels
426.Appelvink
427.Sneeuwgors--
428.IJsgors--
429.Grijze Junco--
430.Geelgors
431.Dwerggors--
432.Rietgors
433.Grauwe Gors--